Disc agricol 4,5 metri marca RAZOL - 2900 RON

Disc agricol 4,5 metri marca RAZOL 40 talere

tf 0748101388

tf 0745050461

natalag89@yahoo.com